LỄ KHỞI CÔNG CÔNG VIÊN HỒ ĐIỀU HÒA PHÙNG KHOANG THÁNG 10/2016